Privacyverklaring Eliza Timersma Beeldende Kunst

Toelichting

Op 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze wet regelt wat er allemaal wel en niet is toegestaan met betrekking tot persoonsgegevens ter bescherming van de privacy.

Eliza Timersma Beeldend Kunstenaar is verplicht om haar website bezoekers, klanten en cursisten te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Graag geven wij in dit privacy statement een heldere uiteenzetting hoe wij omgaan met uw gegevens.

Contactgegevens

www.elizatimersma.nl

elizatimersma@online.nl

eliza@elizatimersma.nl

Eliza Timersma

Padangstraat 41A, 9715 CL Groningen

Telefoon 050-5730258

Persoonsgegevens

Eliza Timersma Beeldende Kunst verwerkt uw persoongegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals ras, religie, seksuele geaardheid of gezondheid. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eliza Timersma Beeldende Kunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Eliza Timersma Beeldende Kunst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eliza Timersma Beeldende Kunst gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eliza Timersma Beeldende Kunst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen: 

 • persoonsgegevens vijf jaar
 • financiële gegevens 7 jaar ten behoeve van de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Eliza Timersma Beeldende Kunst verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eliza Timersma Beeldende Kunst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken 

Eliza Timersma Beeldende Kunst gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eliza Timersma Beeldende Kunst, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar elizatimersma@online.nl.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Eliza Timersma Beeldende Kunst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eliza Timersma Beeldende Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewensteopenbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via elizatimersma@online.nl